News/Exhibitions

INDEFINITY - Aberystwyth Arts Centre 1st March - 6th May 2019

anniffiniol
indefinity
Linda Jane James

Ymateb Linda i'r sialens o greu darn ar gyfer ffenest Oriel y Piazza oedd i ddyfeisio darn o waith haenog, croesddywedol, cymhleth sy'n anodd iawn ei gategoreiddio. Mae'n waith celf hynod uchelgeisiol sy'n gweithio'n ffurfiol - fel trefniant o liwiau, siapiau a deunyddiau ar raddfa fawr; yn gysyniadol - fel datganiad ynglyn ag amser, gwerth, entropi; ac yn emosiynol.
Mae 'Anniffiniol' yn ffenest i mewn i fyd sy'n gweld anwadalwch a chymhlethdod ein systemau gwerthuso. Mae'n dathlu'r ennyd hwnnw pan ddaw'r ddi-werth yn ddefnyddiol mewn ffyrdd newydd ac annisgwyl - lle y daw sbwried yn brydferth, jyst oherwydd y ffordd yr ydym yn ei weld - neu'n meddwl amdano.
Mae'r gwaith yn feirniadaeth ac yn ddathliad ar yr un pryd. Mae'n mynegi teimlad yr artist o gael ei llethu gan or-gynhyrchiad a'r camgymhariad rhwng cyflenwad a galw, gormodedd ac aneffeithiolrwydd, sy'n ganlyniad i drachwant cyfalafiaeth a'r chwant am fwy a fwy o dyfiant ac ehangiad. Ac eto mae Linda yn dathlu 'stwff' - deunydd. Mae hi wrth ei bodd gyda finyl, tâp disglair, weiren copr, llinyn - ac mae'n amddiffyn hawliau pob deunydd i gyd-fodoli.
Mae hi'n ddemocrat yn y byd materol. 'Does dim hierarchaeth; mae Linda yn anadlu bywyd i mewn i'r holl ddeunyddiau hyn ac yn eu caniatáu i siarad gyda llais cyfartal.
Mae catalog 40 tudalen mewn lliw llawn, gydag ysgrifau, ar gael yn y siop lyfrau.
www.lindajanejames.com

Linda’s response to the challenge of making a piece for the Oriel Piazza window has been to create a complex, contradictory, layered piece of work which defies categorization. It is an immensely ambitious art-work which works formally – as an organization of colours shapes and materials on a large scale; conceptually – as a statement about time, value, entropy; and emotionally.
Indefinity is a window into a way of seeing the world that admits to the fluidity and complexity of systems of value. It celebrates that moment when the useless becomes useful in new and unexpected ways - when rubbish may become beautiful simply because of the way we see it – or think about it.
It is both a critique and a celebration. It simultaneously expresses her sense of being overwhelmed by overproduction and the mismatch between supply and demand, excess and inefficiency which is the consequence of capitalism’s greed and hunger for ever greater growth and expansion. Yet Linda celebrates stuff - material. She loves vinyl, shiny tape, copper wire, string and champions the right of all material to co-exist.
She is a democrat in the material world. There is no hierarchy, Linda breathes life into all these materials and allows them to speak with an equal voice.
A full colour, 40 page catalogue with essays is available from the bookshop.
www.lindajanejames.com
01/02/2019
I will be displaying a 6m x 3m collage in the Oriel Piazza Window at Aberystwyth Arts Centre.